THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LÀ ĐÔ THỊ LOẠI MẤY

 - 

Danh sách city một số loại 1 bao gồm 22 thành phố: 3 thị trấn trực trực thuộc Trung ương cùng 19 thành phố trực trực thuộc tỉnh. Số liệu này được update mới nhất tính đến ngày 23 mon 7 năm 2021.